Algemene voorwaarden van Bokaa

Gepubliceerd op 01-03-24

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Bokaa: De onderneming, geregistreerd onder de handelsnaam Bokaa, gevestigd aan Oscar Romerostraat 1 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 81814763.

1.2 Dienstverlening: De diverse diensten aangeboden door Bokaa, waaronder Webdesign en Digitale Bedrijfsoplossingen.

1.3 Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Bokaa.


1.4 Website: De door Bokaa ontworpen, ontwikkelde en gehoste website voor de Klant.


1.5 Bokaa’s software: Bokaa’s software omvat een uitgebreid scala aan digitale toepassingen en programma's die zorgvuldig zijn ontwikkeld en worden beheerd door Bokaa. Deze geavanceerde software is specifiek ontworpen om op een effectieve manier het de online reputatie van onze gewaardeerde klanten te faciliteren. Het betreft alle diensten zoals gedetailleerd beschreven op onze officiële website, naadloos geïntegreerd in het allesomvattende platform van Bokaa.


Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Algemene Toepasselijkheid:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Bokaa en de klant, tenzij expliciet anders vermeld in een schriftelijke overeenkomst.


2.2 Afwijkingen door Schriftelijke Overeenkomst:
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Bokaa en de klant.

Artikel 3: Aanbod en Offerte


3.1 Vrijblijvendheid van Aanbiedingen: Alle aanbiedingen van Bokaa zijn vrijblijvend, tenzij expliciet anders is aangegeven.


3.2 Uitzonderingen: Een aanbod wordt pas bindend als dit door Bokaa schriftelijk als zodanig is bevestigd, of indien het betreft een
termijn gebonden aanbieding en de Klant binnen deze termijn het aanbod aanvaardt.

Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst


4.1 Aanvaarding van Offerte:
Een overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een offerte van Bokaa
schriftelijk, elektronisch, online aanvaardt, of wanneer de klant zich aanmeldt voor een van onze 3 pakketten.

4.2 Aanvullende situaties: Een overeenkomst komt ook tot stand wanneer iemand een gratis proefperiode (van 1 maand) afneemt en deze niet tijdig opzegt.

Artikel 5: Prijzen en betaling & abonnementsduur


5.1 Tarieven voor Diensten:

∙Uurtarief: €49,99per uur.

∙Pakketprijzen:

- Bokaa’s Basis-pakket: €149,99 per maand.

- Bokaa’s Boost-pakket: Eerste maand gratis, daarna €299,99 per maand.

- Bokaa’s Compleet-pakket: geen vaste prijs (op basis van analyse)


5.2 BTW en KOR Regeling:

De prijzen van de diensten van Bokaa zijn exclusief BTW vanwege de KOR-regeling.


5.3 Betalingstermijn Factuur: Indien een factuur wordt verstrekt, dient de klant deze binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen.


5.4 Abonnementskosten en Persoonlijk Dashboard: Bij oplevering van de website krijgt de klant toegang tot een persoonlijk dashboard. Hiermee kunnen ze eenvoudig wijzigingen aanbrengen aan hun website via het gebruikersvriendelijke dashboard. Indien de klant assistentie nodig heeft, kunnen wij dit voor hen oppakken tegen ons uurtarief.

5.5Abonnementsduur: Voor het Basis-pakket en het Compleet-pakket geldt dat bij akkoord van de klant het abonnement voor een initiële periode van 12 maanden wordt vastgesteld. Gedurende deze eerste 12 maanden kan het abonnement niet vroegtijdig worden opgezegd. Na deze periode van 12 maanden wordt het abonnement automatisch maandelijks opzegbaar. Bij het Boost-pakket start het abonnement na afloop van de gratis proefperiode (zonder afmelding/opzegging) en is het vastgesteld voor een initiële periode van 12 maanden, waarin opzegging niet mogelijk is. Na deze initiële periode van 12 maanden wordt het Boost-pakket maandelijks opzegbaar.


Artikel 6: Verplichtingen van de klant

6.1 Tijdige en Volledige Informatie: De klant verplicht zich om Bokaa tijdig en volledig te voorzien van alle benodigde informatie en documenten die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening.


6.2 Toegang tot Systemen en Gegevens: De klant verbindt zich ertoe Bokaa tijdig toegang te verlenen tot zijn systemen en gegevens die relevant zijn voor de dienstverlening.


6.3 Vrijwaring van Derden claims: De klant zal Bokaa vrijwaren van en schadeloos stellen tegen alle claims van derden voortkomend uit of gerelateerd aan de dienstverlening van Bokaa.


Artikel 7: Verplichtingen van Bokaa

7.1 Uitvoering van Diensten: Bokaa zal de diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.


7.2 Beperking van Aansprakelijkheid: Bokaa is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onjuiste of onvolledige informatie of documenten die door de klant zijn verstrekt.


Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Beperking van Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van Bokaa is beperkt tot de in de opdrachtbevestiging vermelde vergoeding.


8.2 Uitsluiting van Aansprakelijkheid: Bokaa is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor schade, direct of indirect, zoals gevolgschade, gederfde winst, of schade aan data, geleden door de klant.


Artikel 9: Verjaring

9.1 Verjaring: Alle vorderingen van de klant op Bokaa verjaren na 1 jaar na de datum waarop de vordering is ontstaan.


Artikel 10: Overmacht


10.1 Overmacht en Aansprakelijkheid: Bokaa is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van overmacht. Overmacht is elke situatie buiten de controle van Bokaa die het uitvoeren van de overeenkomst belemmert of bemoeilijkt.


Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Eigendom van Diensten: Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Bokaa ontwikkelde diensten blijven
eigendom van Bokaa.

11.2 Beperkt Gebruiksrecht:
De klant verkrijgt een beperkt gebruiksrecht op de diensten. Dit betekent dat de klant de diensten mag gebruiken zoals overeengekomen, maar de eigendomsrechten blijven bij Bokaa.


Artikel 12: Privacy & gegevensbescherming

12.1 Verwerking van Persoonsgegevens: Bokaa verwerkt persoonsgegevens van klanten om de overeenkomst uit te voeren. Deze verwerking gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

12.2 Rechten van de Klant:
De klant heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.


12.3 Privacy Respecteren: Bokaa respecteert de privacy van de klant en zal persoonsgegevens niet delen met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant.


12.4 Gebruik van Klantlogo en Branding:
Door klant te worden erkent en stemt de klant ermee in dat Bokaa het recht heeft om het logo en de branding van de klant te gebruiken tijdens de looptijd van het abonnement. Dit gebruik is uitsluitend bedoeld voor professionele vermelding op de 'Samengewerkt met'-pagina van Bokaa.


Artikel 13: Slotbepalingen

13.1 Toepasselijk Recht: Dit betekent dat als er een probleem is en we het moeten oplossen volgens de regels, dan gelden de regels van Nederland.

13.2 Geschillenbeslechting: Indien er een meningsverschil ontstaat dat niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland.

Artikel 14: Wijzigingen in Algemene Voorwaarden


14.1 Wijzigingsbevoegdheid: Bokaa behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.


14.2 Inwerkingtreding Gewijzigde Voorwaarden:
De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf de datum waarop zij op de website van Bokaa zijn gepubliceerd. Bovendien zal Bokaa zich inspannen om alle huidige klanten op de hoogte te stellen van deze wijzigingen door middel van een e-mail die wordt verstuurd naar het bij ons bekende e-mailadres van de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat het bij ons geregistreerde e-mailadres up-to-date is. De klant wordt geadviseerd regelmatig hun e-mail te controleren op dergelijke meldingen.


Artikel 15: Beëindiging van de Overeenkomst


15.1 Opzegging van het Basis-pakket: De klant heeft het recht om de (mondelinge of schriftelijke) overeenkomst van het Basis-pakket op te zeggen.
Indien Bokaa al uren heeft gemaakt in het kader van de overeenkomst, worden deze uren in rekening gebracht volgens het uurtarief van Bokaa.


15.2 Opzegging van het Boost-pakket: De klant heeft het recht om het Boost-pakket binnen de gratis proefperiode te beëindigen. Indien de opzegging na de proefperiode plaatsvindt, wordt het abonnement automatisch verlengd voor een minimale periode van één jaar.


15.3 Opzegging van het Compleet-pakket: De klant heeft het recht om de (mondelinge of schriftelijke) overeenkomst van het Compleet-pakket op te zeggen. Indien Bokaa al uren heeft gemaakt in het kader van de overeenkomst, worden deze uren in rekening gebracht volgens het uurtarief van Bokaa.

Artikel 16: Eigen Verantwoordelijkheid Klant


16.1 Back-ups van Gegevens: De klant erkent en aanvaardt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid voor het regelmatig maken van back-ups van alle relevante gegevens die betrokken zijn bij de dienstverlening van Bokaa. Bokaa raadt ten sterkste aan om regelmatig back-ups te maken om verlies van gegevens te voorkomen.


16.2 Veiligheid van Inloggegevens: De klant is verantwoordelijk voor het veilig bewaren en vertrouwelijk houden van alle verstrekte inloggegevens. Bokaa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies voortkomend uit ongeautoriseerd gebruik van inloggegevens. De klant verplicht zich om Bokaa onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van vermoedelijke ongeautoriseerde toegang tot zijn/haar account. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat inloggegevens veilig worden bewaard en niet worden gedeeld met ongeautoriseerde derden. Bij verlies of diefstal van inloggegevens dient de klant Bokaa onmiddellijk op de hoogte te stellen, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen om de veiligheid van het account te waarborgen.

Artikel 17: Termijnen en planning


17.1 Levering van Websites:
Na het eerste contactmoment streven wij ernaar de website van de klant binnen 7 werkdagen op te leveren. Deze termijn is bedoeld om een vlotte en tijdige service te waarborgen.
17.2 Vertragingen:
In het geval van onvoorziene omstandigheden die tot vertragingen kunnen leiden, zullen we de klant tijdig informeren en transparant communiceren over de redenen en de verwachte aanpassingen in de planning.
17.3 Samenwerking en Afstemming:
Een succesvolle samenwerking vereist wederzijdse afstemming. Daarom moedigen we open communicatie aan en staan we open voor feedback om de dienstverlening optimaal af te stemmen op de wensen van de klant.
17.4 Flexibiliteit:
We begrijpen dat plannen kunnen veranderen. Daarom zijn we bereid om flexibel om te gaan met planningen, mits dit binnen redelijke grenzen valt en in overeenstemming is met de belangen van beide partijen.


Artikel 18: Service Level Agreements (SLA’s)

18.1 Duidelijke Dienstverwachtingen:
Bokaa streeft naar optimale dienstverlening en transparantie. In dit kader overweegt Bokaa het opnemen van Service Level Agreements (SLA's), waarin de verwachtingen ten aanzien van prestaties, beschikbaarheid en ondersteuning specifiek worden gedefinieerd.


18.2 Prestaties: Bokaa streven ernaar dat de klant op het gebied van prestaties de volgende voordelen kan verwachten:

∙Een verbeterde online reputatie.

∙Een geoptimaliseerde website met verbeterde functionaliteiten.

∙Efficiëntere afhandeling en verwerking van taken.

∙Verbeterde inzichten in analytics en meetbare resultaten.

Dit alles is bedoeld om de algehele ervaring van de klant te versterken en te zorgen voor meetbare verbeteringen in hun online activiteiten.


18.3 Beschikbaarheid:

Normalewerkdagen staat Bokaa klaar om vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden van maandag tot en met vrijdag tijdens reguliere kantooruren.


18.3 Weekendbeschikbaarheid:
Voor noodgevallen is Bokaa ook beschikbaar op zaterdag tussen 10:00 en 17:00 uur. Voor de exacte beschikbaarheid op zaterdag verwijzen we naar ons Google Business Profile (GBP), waar we onze werktijden duidelijk vermelden. Dit profiel biedt een overzicht van onze operationele uren en helpt om een helder beeld te krijgen van onze beschikbaarheid buiten reguliere werkdagen.


18.4 Ondersteuning:
Bokaa staat tijdens reguliere werkuren klaar om ondersteuning te bieden aan de klant. Dit omvat het beantwoorden van vragen, oplossen van problemen en bieden van begeleiding met betrekking tot de geleverde diensten.


18.5 Flexibele Dienstverlening: Bokaa erkent dat de behoeften van klanten in de loop van de tijd kunnen veranderen. Daarom streven we naar flexibiliteit en aanpasbaarheid in onze dienstverlening.


18.5.1 Overleg bij Veranderende Behoeften: Indien de klant veranderingen of aanpassingen nodig heeft met betrekking tot de overeengekomen diensten, moedigen we open communicatie aan. Bokaa staat klaar om in overleg te treden, feedback te ontvangen en samen te werken aan oplossingen die aansluiten bij de evoluerende behoeften van de klant.


18.5.2 Verbeteringen in Dienstverlening:
Bokaa blijft streven naar verbeteringen in de dienstverlening om te zorgen dat deze blijft voldoen aan de hoogste normen. We moedigen de klant aan om suggesties te doen voor verbeteringen, en indien mogelijk, zullen we deze implementeren om de algehele ervaring te verrijken.

Info@bokaa.nl

's-Hertogenbosch, Nederland

KvK: 81814763

Over Bokaa

Search guide