top of page

Algemene voorwaarden van Boka Automation

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Boka Automation: De onderneming met de handelsnaam Boka Automation, gevestigd aan Oscar Romerostraat 1 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 81814763.

  • Dienstverlening: De diensten die Boka Automation aanbiedt, zoals webdesign en reputatie management.

  • Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de diensten van Boka Automation afneemt.

  • Website: De website die Boka Automation voor de klant ontwerpt en ontwikkelt.

  • Reputatie management-software: De software die Boka Automation gebruikt om de reputatie van de klant te beheren.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Boka Automation en de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3: Aanbod en offerte

Alle aanbiedingen van Boka Automation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een offerte van Boka Automation door de klant. De aanvaarding van de offerte is schriftelijk of elektronisch mogelijk.

Artikel 5: Prijzen en betaling

De prijzen van onze diensten zijn als volgt:

Webdesign: 60 euro per uur (per persoon)

Reputatie management:

  • De perfecte start: eerste maand gratis (Na 30 dagen ga je over op ‘’de ultieme oplossing’’.

  • Professioneel: 149,99 euro per maand

  • Premium: 1440,- euro per jaar

 

De prijzen van de diensten van Boka Automation zijn exclusief BTW in verband met de KOR regeling. De klant dient de factuur van Boka Automation binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.

Artikel 6: Verplichtingen van de klant

De klant is verplicht om Boka Automation tijdig en volledig alle benodigde informatie en documenten te verstrekken. De klant is ook verplicht om Boka Automation de toegang te geven tot zijn systemen en gegevens. De klant dient Boka Automation te vrijwaren voor alle claims van derden die voortvloeien uit de dienstverlening van Boka Automation.

Artikel 7: Verplichtingen van Boka Automation

Boka Automation zal de diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Boka Automation is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onjuiste of onvolledige informatie of documenten die door de klant zijn verstrekt.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Boka Automation is beperkt tot de in de opdrachtbevestiging vermelde vergoeding. Boka Automation is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan data.

Artikel 9: Verjaring

Alle vorderingen van de klant op Boka Automation verjaren na 1 jaar na de datum waarop de vordering is ontstaan.

Artikel 10: Overmacht

Boka Automation is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit overmacht. Overmacht is elke omstandigheid die buiten de macht van Boka Automation ligt en die de uitvoering van de overeenkomst verhindert of bemoeilijkt.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Boka Automation ontwikkelde diensten berusten bij Boka Automation. De klant verkrijgt een beperkt gebruiksrecht op de diensten.

Artikel 12: Privacy & gegevensbescherming

Boka Automation verwerkt persoonsgegevens van klanten voor het uitvoeren van de overeenkomst. Boka Automation zal deze gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De klant heeft het recht om inzage te vragen in zijn persoonsgegevens en deze te laten corrigeren of verwijderen.

De dienstverlener respecteert de privacy van de klant. De dienstverlener zal de persoonsgegevens van de klant niet aan derden verstrekken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant.

De klant geeft de dienstverlener toestemming om het logo van de klant te gebruiken na de opdracht om te vermelden op de ''samengewerkt met'' pagina van de dienstverlener.

Artikel 13: Slotbepalingen

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Boka Automation en de klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Boka Automation is gevestigd.

Wijzigingen

Boka Automation behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf de datum waarop zij op de website van Boka Automation zijn gepubliceerd.

bottom of page